جعبه های آلومینیومی

جعبه های آلومینیومی

جعبه های آلومینیومی

آلومینیوم آلیاژی فشرده (دایکست) Diecast
جعبه های آلومینیومی

جعبه های آلومینیومی

آلومینیوم آلیاژی فشرده (دایکست) Diecast
جعبه های آلومینیومی

جعبه های آلومینیومی

آلومینیوم آلیاژی فشرده (دایکست) Diecast